ASOCIATIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA este persoană juridică română fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică, ce își desfășoară activitatea în temeiul prezentului statut, precum și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ce reglementează asociațiile și fundațiile.  Sediul social al ASOCIAȚIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA este în România, București, Sector 6, Drumul Valea Danului, nr.40, et 4, ap 55.

SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul ”ASOCIAȚIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA”  constă în susţinerea economiei sociale, a dezvoltării durabile, precum şi în apararea şi aplicarea principiilor stipulate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Obiectivele ASOCIAȚIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA constă în asigurarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, combaterea discriminării și violenței, formarea profesională continuă şi inserţia socială a tinerilor şi şomerilor de lungă durată, precum şi în îmbunătăţirea mediului de afaceri, prin elaborarea și implementarea de proiecte în calitate de beneficiar și/sau partener.

În conformitate cu prevederile alineatului 1 ale acestui paragraf, ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA va promova:

a)eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între bărbați și femei;

b) asigurarea unui nivel ridicat al ocupări forței de muncă;

c) asigurarea unui nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane;

d) combaterea oricărei forme de discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă, orientare sexuală;

e)promovarea dezvoltării durabile;

f) integrarea cerințelor de protecție a consumatorilor în definirea și punerea în aplicare politicilor și acțiunilor Uniunii Europene;

g) respectarea cerințelor de bunăstare a animalelor, a obiceiurilor statelor membre în privința ritualurilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor religioase, a tradițiilor culturale și a patrimoniilor regionale, la elaborarea și  punerea în aplicare  a politicii Uniunii Europene în domeniile: agriculturii, pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spatiului;

h) protecţia familiilor, a copiiilor și bătrânilor aflați în situații de risc social;promovarea drepturilor omului;

j) stimularea interesului față de artă, cultură și tradiții, prin dezvoltarea capacității creatoare umane, promovarea și susținerea valorilor culturale și spirituale;

k) atragerea şi menţinerea a cât mai multor persoane pe piaţa muncii, în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii;

l) reducerea şomajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective; 

m) îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive.

n) îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole;

o) asigurarea sustenabităţii pe termen lung în zonele rurale prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole;

p) facilitarea integrării durabile pe piaţa muncii prin furnizarea serviciilor de sprijin şi suport pentru membrii de familie dependenţi din zonele rurale;

r) creşterea oportunităţilor de ocupare, prin furnizarea sprijinului pentru crearea de noi locuri de muncă/noi forme de ocupare pentru lucrătorii independenţi din zonele rurale şi promovarea culturii antreprenoriale în zonele rurale.

s) consolidarea principiului accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii cu scopul de a creşte oportunităţile de angajare ale femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;

t) creşterea conştientizării asupra principiului egalităţii de şanseşi de gen în cadrul societăţii civile, incluzând întreg personalul, experţi, întreprinzători etc.;

u) creşterea conştientizării asupra problematicii privind hărţuirea sexuală la locul de muncă;

w) asigurarea accesului egal la ocupare şi la construirea unei cariere profesionale, în vederea creării unei pieţe a muncii incluzive;

y) prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi a traficului de persoane.

z) stimularea dezvoltării mediului de afaceri.

2.3. - (1) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor pentru care a fost înființată, ASOCIAȚIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA elaborează și implementează proiecte în calitate de beneficiar și/sau partener pentru:

·         incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, combaterea discriminării și violenței;

·         cercetare în domeniul economiei sociale şi a incluziunii sociale;

·         reducerea abandonului şcolar; informarea și consilierea elevilor și studenților; organizarea de programe de formare pentru elevi și studenți;

·         organizarea de cursuri de pregatire și formare profesională, de seminarii și conferințe, pentru înfiinţarea de stabilimente (azile, centre speciale, etc) în care familiile dezorganizate, copiii și bătrânii aflați în dificultate să beneficieze de un tratament favorabil, de îngrijire, hrană și medicație corespunzătoare; organizarea de evenimente în scopul strângerii de fonduri, redactarea de pliante şi broşuri;

·         informare și consiliere profesională în vederea ocupării pe piața forței de muncă;

·         medierea muncii;

·         formarea profesională a adulților prin autorizarea și organizarea cursurilor de inițiere, specializare, perfecționare, cursuri de calificare/recalificare;

·         consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;

·         servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională;

·         servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoală specială spre şcoala de masă şi invers

·         servicii de mediere şcolară; servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă

·         servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011; servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii; servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

·         identificarea și ajutorarea cazurilor sociale: orfani, vârstnici, părinți singuri, familii fără posibilități materiale, precum și a copiilor supradotați provenind din familii fără  posibilități materiale.

·         organizarea de cursuri, seminarii și conferințe vizând informarea opiniei publice și a specialiștilor, în vederea identificării cu soluţii viabile pentru reducerea abandonului școlar;

·         crearea unei baze de date proprii, editarea de reviste, cărți, broșuri, pliante și alte materiale care să promoveze și să informeze cititorii cu privire la problemele existente.

·         organizarea de evenimente în vederea îndeplinirii scopului asociației: conferințe, festivități, expoziții, vernisaje, conferințe de presă, spectacole, galerii, proiecții dia, foto și video pentru informarea publicului larg; campanii de informare pe diferite paliere: cultural, științific, educațional, de cercetare.

·         cursuri de artă (pictură, actorie, sculptură, istorie culturală și tradiții, dans, balet, muzică),

·         formare profesională pentru adulți;

·         cursuri pentru copii;

·         implicarea în proiecte de cercetare fundamentală și aplicată potrivit scopului si obiectivelor sale;

·         colaborarea cu structurile administrației publice centrale și locale, cu structuri similare din țară și străinătate, în vederea promovării drepturilor omului;

·         organizarea de programe de calificare și recalificare pentru creșterea abilităţilor și calificărilor grupurilor vulnerabile;

·         organizarea de programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru iniţierea unei afaceri;

·         organizarea de campanii de sensibilizare și schimb de bune practici în școli și întreprinderi pentru combaterea stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru femei, în special pentru femeile din zonele rurale și pentru cele care aparțin grupurilor cu nevoi speciale;

·         organizarea de proiecte de sprijin concentrate pe eliminarea stereotipurilor de gen din societate, în special prin mass-media;

·         furnizarea de sprijin și organizarea de campanii de conștientizare privind promovarea culturii sănătăţii, combaterea traficului de fiinţe umane, a violenţei domestice etc.

·         sprijinirea tuturor activităţilor privind măsurile active de ocupare;

·         elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune individualizate, furnizarea de asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă, servicii de orientare, informare, consiliere,formare si mediere  pentru şomeri tineri şi şomeri de lungă durată, lucrători vârstnici, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă revenite pe piaţa muncii după o perioadă de absenţă;

·         dezvoltarea şi implementarea unor măsuri şi acţiuni transnaţionale pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice;

·         dezvoltarea de măsuri pentru o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie şi potenţialul de muncă şi oportunităţile de pe piaţa muncii (echilibru şi diagnoza muncii);

·         elaborarea şi implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocupării în rândul şomerilor tineri şi de lungă durată;

·         promovarea sistemelor duale de finanţare pentru ocuparea tinerilor prin combinarea formării în şcolile profesionale şi practica în întreprinderi;

·         dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru populaţia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de subzistenţă;

·         dezvoltarea de măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncă din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente şi pentru creşterea coeziunii regionale;

·         dezvoltarea de măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în zonele rurale şi a stării de sănătate a populaţiei din mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi oportunităţile de participare pe piaţa muncii;

·         asigurarea de sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate pentru a permite indivizilor să participe pe piaţa muncii;

·         promovarea programelor care sprijină şi încurajează demararea afacerilor în activităţi non-agricole;

·         asigurarea de sprijin pentru angajaţi, în vederea calificării/recalificării prin: participare la programe de formare profesionala continua autorizate, desfăşurate în România sau în UE, pentru dobândirea unei (noi) calificări.

·         organizarea de schimburi  de experiență și diseminare de bune practici, ca elemente suport pentru programele de formare profesională pentru calificare/ recalificare.

·         dezvoltarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor FPC.

·         elaborarea programelor de formare profesională continuă pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele economice eligibile;

·         elaborarea materiale-suport pentru învăţare, pentru programele de formare profesională;

·         autorizare în vederea furnizării de programe de formare profesională continuă pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele economice eligibile;

·         furnizarea programe de formare profesională continuă pentru calificarea şi/sau recalificarea angajaţilor din sectoarele economiei naționale;

·         crearea și dezvoltarea de reţele şi parteneriate la nivel multi-regional, național şi/sau european care să faciliteze participarea angajaţilor la programe de formare profesională continuă;

·         activități de formare continuă și dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar sau a personalului de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar;

·         promovarea legislatiei Uniunii Europene, prin simpozioane, conferinţe, seminarii şi alte manifestări similare;

·         activităţi de informare, documentare, consultanţă şi asistenţă de afaceri;

·         organizarea şi administrarea de târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în ţară şi în străinătate, în locaţii proprii, concesionate sau închiriate;

·         colaborarea cu institutii specializate la elaborarea de rapoarte, publicaţii şi diverse alte lucrări privind evoluţia şi starea comerţului, serviciilor şi industriei;

·         activităţi de formare, iniţiere, specializare, perfecţionare şi reorientare profesională pentru membrii săi şi alţi operatori economici;

·         asistenţă şi consultanţă pentru afaceri în cadrul programelor cu finanţare internaţională nerambursabilă;

·         realizarea și administrarea infrastructurii de afaceri de interes teritorial, în nume propriu sau prin colaborare: parcuri industrial-știintifice și tehnologice, incubatoare de afaceri, centre de transfer și informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziționele, piețe virtuale, cu finanţare naţională sau internaţională;

Activitatea “ASOCIAȚIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ INTEGRA” se desfășoară pe bază de programe și proiecte.

În funcţie de natura programelor şi proiectelor, asociația va dezvolta parteneriate cu persoane juridice de drept public şi privat, precum: asociaţii şi fundaţii, autorități publice, locale şi centrale, instituții de învățământ indiferent de nivelul acestora, structuri similare internaționale, companii din mass-media din țară și străinătate.

În realizarea obiectului său de activitate, asociaţia înființează și organizează structuri interne proprii, precum departamente, direcții, birouri sau servicii, angajează personal, pe bază de contract civil sau de dreptul muncii. De asemenea, asociația poate externaliza activităţi, prin subcontractare, conform legislației în vigoare.